Sysk-Bauphysik, Fallgatter 3, 44369 Dortmund, Tel: 0231 969 88 266